1. lexeme
  1. 5645
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/5645.html
  syriac
  ܐܢܫܐ
  glosses
  1. English
   1. relations
   2. person, human being
   3. man
   4. mankind
   5. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ everyone.
   6. people. ܐ̱ܢܳܫ someone, a certain
   7. ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ, pl. ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ a person, human being
  etymologies
  words
  1. 1423
  2. 1426
  3. 1446
  4. 1452
  5. 1419
  6. 1421
  7. 1422
  8. 1424
  9. 1425
  10. 1467
  11. 1420
  12. 1449
  13. 1461
  14. 1350
  15. 1352
  16. 1355
  17. 1427
  18. 1435
  19. 1436
  20. 1438
  21. 1439
  22. 1445
  23. 1450
  24. 1451
  25. 1453
  26. 1457
  27. 1462
  28. 1463
  29. 29958