1. lexeme
  1. 2547
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/2547.html
  syriac
  ܦܣ
  glosses
  1. English
   1. to give permission.
   2. allow
   3. permit
   4. to be allowed.
   5. IIa ܦܰܣܶܣ to grant
   6. Ip ܐܶܬܦܣܶܣ to be permitted
   7. IIIp ܐܶܬܬܰܦܰܣ to obtain by lot
   8. IIIa ܐܰܦܶܣ to allow, to permit
  etymologies
  root
  1. 1511
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/root/1511.html
  words
  1. 16615
  2. 16617
  3. 16616
  4. 27639
  5. 27638
  6. 16620
  7. 16618
  8. 16614
  9. 16613
  10. 16621
  11. 16619
  12. 42332
  category
  verb