1. lexeme
  1. 1468
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/1468.html
  syriac
  ܟܕ
  glosses
  1. Arabic
   1. زمنية
   2. عندما, بينما
   3. كيفية
   4. (تسليمية) مهما, وإن, ولو
   5. (سببية) لأنه, بما أنه
  2. French
   1. temps
   2. lorsque, tandis que
   3. manière
   4. concession, quoique, même si
   5. cause, parce que, puisque
  3. English
   1. when
   2. after
   3. while
   4. where
   5. when, while
   6. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ the same
   7. ܟܰܕ ܛܳܒ although.
   8. ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ by the same
  etymologies
  root
  1. 870
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/root/870.html
  words
  1. 9734
  2. 9733
  3. 9732
  4. 9735
  category
  particle