1. syriac
  ܕܒܢܝܐ
  western
  ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ
  state
  emphatic
  number
  plural
  gender
  masculine
  lexeme
  1. 467
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/467.html
  stem
  ܒܪܐ
  category
  noun
  isLexicalForm
  false
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  true
  isTheoretical
  false
  glosses
  1. eng
   1. ܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ compatriot, indigenous
   2. ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܺܝܬ backwards
   3. e.g.: ܒܰܪ ܐܶܓܳܪܳܐ lunatic
   4. ܒܰܪ ܦܶܚܡܳܐ similar, Kth. colleague
   5. ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ, ܒܰܪܢܳܫܳܐ person, human being
   6. ܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ layman
   7. ܒܰܪ ܒܰܝܬܳܐ bond slave, born in the house
   8. ܒܰܪ ܩܝܳܡܳܐ / ܒܰܪ̱ܬ ܩܝܳܡܳܐ someone who has taken ascetic vows
   9. close companion
   10. son
   11. ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ consubstantial
   12. ܒܰܪ ܓܶܢܣܳܐ kindred
   13. ܒܰܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ citizen
   14. human being, kindred
   15. ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ noble, freeborn
   16. ܒܰܪ ܓܰܒܳܐ adherent (of a party, sect)
   17. ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܝܳܐ reverse
   18. Kth. f. wife of a priest
   19. ܒܰܪ ܥܶܢܝܳܢܳܐ familiar friend
   20. ܒܰܪ ܫܡܳܐ having the same name, namesake
   21. ܒܰܪ ܙܰܘܓܳܐ husband
   22. ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܐ wife
   23. ܒܰܪ ܠܘܺܝܬܳܐ travelling companion
   24. ܒܰܪ ܡܶܠܟܳܐ counselor
   25. ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ consubstantial, of the same nature
   26. son, daughter. Many phrases with ܒܰܪ, ܒܰܪܬ, ܒܢ̈ܰܝ, ܒܢ̈ܳܬ expressing relationship, belonging
   27. ܒܰܪ ܫܳܥܬܳܐ, ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ immediately.
  word
  1. 3234
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/3234.html
 2. syriac
  ܕܒܢܝܐ
  western
  ܕ݁ܒ݂ܰܢܳܝܳܐ
  state
  emphatic
  number
  singular
  gender
  masculine
  lexeme
  1. 408
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/408.html
  stem
  ܒܢܝܐ
  category
  noun
  isLexicalForm
  false
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  false
  isTheoretical
  false
  glosses
  1. eng
   1. builder, founder, architect.
   2. builder
  word
  1. 29530
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/29530.html