1. syriac
  ܒܪ
  western
  ܒ݁ܰܪ
  state
  construct
  number
  singular
  gender
  masculine
  lexeme
  1. 467
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/467.html
  stem
  ܒܪܐ
  category
  noun
  isLexicalForm
  false
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  false
  isTheoretical
  false
  glosses
  1. eng
   1. ܒܰܪ ܒܰܝܬܳܐ bond slave, born in the house
   2. son, daughter. Many phrases with ܒܰܪ, ܒܰܪܬ, ܒܢ̈ܰܝ, ܒܢ̈ܳܬ expressing relationship, belonging
   3. human being, kindred
   4. ܒܰܪ ܡܶܠܟܳܐ counselor
   5. ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܝܳܐ reverse
   6. ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܺܝܬ backwards
   7. ܒܰܪ ܫܡܳܐ having the same name, namesake
   8. Kth. f. wife of a priest
   9. ܒܰܪ ܦܶܚܡܳܐ similar, Kth. colleague
   10. son
   11. ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ consubstantial, of the same nature
   12. ܒܰܪ ܓܰܒܳܐ adherent (of a party, sect)
   13. ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܐ wife
   14. ܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ layman
   15. ܒܰܪ ܩܝܳܡܳܐ / ܒܰܪ̱ܬ ܩܝܳܡܳܐ someone who has taken ascetic vows
   16. e.g.: ܒܰܪ ܐܶܓܳܪܳܐ lunatic
   17. ܒܰܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ citizen
   18. ܒܰܪ ܫܳܥܬܳܐ, ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ immediately.
   19. ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ, ܒܰܪܢܳܫܳܐ person, human being
   20. close companion
   21. ܒܰܪ ܠܘܺܝܬܳܐ travelling companion
   22. ܒܰܪ ܓܶܢܣܳܐ kindred
   23. ܒܰܪ ܥܶܢܝܳܢܳܐ familiar friend
   24. ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ consubstantial
   25. ܒܰܪ ܙܰܘܓܳܐ husband
   26. ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ noble, freeborn
   27. ܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ compatriot, indigenous
  word
  1. 3215
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/3215.html
 2. syriac
  ܒܪ
  western
  ܒܳܪ
  tense
  perfect
  kaylo
  pʿal
  number
  singular
  person
  third
  gender
  masculine
  lexeme
  1. 15798
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/15798.html
  stem
  ܒܪ
  category
  verb
  isLexicalForm
  true
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  false
  isTheoretical
  false
  glosses
  1. eng
   1. IIIa to leave uncultivated.
   2. 2 fut. ܢܶܒܽܘܪ, Ia to lie uncultivated, neglected
  word
  1. 40050
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/40050.html
 3. syriac
  ܒܪ
  western
  ܒܳܪ
  tense
  perfect
  kaylo
  pʿal
  number
  singular
  person
  third
  gender
  masculine
  lexeme
  1. 15366
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/15366.html
  stem
  ܒܪ
  category
  verb
  isLexicalForm
  true
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  false
  isTheoretical
  false
  glosses
  1. ara
   1. خرب
  2. eng
   1. 1 fut. ܢܶܒܽܘܪ, Ia to be uncultivated
   2. to lay waste.
   3. to cease
   4. IIIa to leave uncultivated
  3. fre
   1. dévaster
  word
  1. 41514
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/41514.html
 4. syriac
  ܒܪ
  western
  ܒܰܪ
  lexeme
  1. 26261
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/26261.html
  stem
  ܒܪ
  isLexicalForm
  true
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  false
  isTheoretical
  false
  word
  1. 52635
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/52635.html
 5. syriac
  ܒܪ
  western
  ܒܰܪ
  lexeme
  1. 26262
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/lexeme/26262.html
  stem
  ܒܪ
  isLexicalForm
  true
  isEnclitic
  false
  hasSeyame
  false
  isTheoretical
  false
  word
  1. 52636
  2. https://sedra.bethmardutho.org/api/word/52636.html